Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 3 Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. (1 John 5:18). Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. 3 At sila'y nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. To Get the Full List of Definitions: 1 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 48At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 2 This census first took place while Quirinius was governing Syria. Luke 2 - NIV: In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. 42 43 And when the feast a was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? You see, the command in Leviticus 12 is that a woman who bears a son must wait 40 days before she is considered pure and 80 days after bearing a daughter. At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. When they saw Jesus Christ, they could not help but keep silent about Him. Luke 2:4-7 NIV. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 31Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 32Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. English-Tagalog Bible. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. 50 At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 7:52. The Birth of Jesus. 37At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. • 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. Gospels Hpb 3,829 views. 9 51 2 [] This was the first census taken while [] Quirinius was governor of Syria. Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Luke 2:4-7. 51At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. So all went to be enrolled, each to his own town. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) 10At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: 36At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. Does Luke 2:21-24 prove that the law is more than just the Ten Commandments? 2 At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. 33 Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Probably related with: English: Tagalog: luke. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 28 40At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. Gospel: Luke 2:1-14. - Duration: 7:11. • The shepherds became the first Christian evangelists. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Luke 2 ; LK 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. The Birth of Jesus. 4 Votes, Luke 2:49 While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 11 2 (This was the first census that took place while [] Quirinius was governor of Syria. 43At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. 6 What is the City of David, where Jesus was born? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 23(Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. The Birth of Jesus. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. luke; gospel according to luke; gospel of luke. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 46 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. • At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem, sapagka't siya'y sa angkan at sa lahi ni David; (John13:34–35). 2 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 12At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. Sign Up or Login. 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Luke « Previous | Next » Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. - Duration: 7:11. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 5 At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; The Birth of Jesus Christ Luke 2. Can You Get Fired For Swearing At A Coworker, Activities For Engineers Day, Burt's Bees Intense Hydration Eye Cream, Louvre Abu Dhabi Tickets, Masterbuilt 20075315 Review, Dental Assistant Job Description Resume, ..."> luke 2 tagalog Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 3 Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. (1 John 5:18). Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. 3 At sila'y nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. To Get the Full List of Definitions: 1 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 48At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 2 This census first took place while Quirinius was governing Syria. Luke 2 - NIV: In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. 42 43 And when the feast a was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? You see, the command in Leviticus 12 is that a woman who bears a son must wait 40 days before she is considered pure and 80 days after bearing a daughter. At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. When they saw Jesus Christ, they could not help but keep silent about Him. Luke 2:4-7 NIV. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 31Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 32Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. English-Tagalog Bible. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. 50 At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 7:52. The Birth of Jesus. 37At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. • 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. Gospels Hpb 3,829 views. 9 51 2 [] This was the first census taken while [] Quirinius was governor of Syria. Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Luke 2:4-7. 51At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. So all went to be enrolled, each to his own town. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) 10At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: 36At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. Does Luke 2:21-24 prove that the law is more than just the Ten Commandments? 2 At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. 33 Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Probably related with: English: Tagalog: luke. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 28 40At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. Gospel: Luke 2:1-14. - Duration: 7:11. • The shepherds became the first Christian evangelists. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Luke 2 ; LK 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. The Birth of Jesus. 4 Votes, Luke 2:49 While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 11 2 (This was the first census that took place while [] Quirinius was governor of Syria. 43At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. 6 What is the City of David, where Jesus was born? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 23(Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. The Birth of Jesus. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. luke; gospel according to luke; gospel of luke. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 46 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. • At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem, sapagka't siya'y sa angkan at sa lahi ni David; (John13:34–35). 2 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 12At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. Sign Up or Login. 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Luke « Previous | Next » Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. - Duration: 7:11. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 5 At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; The Birth of Jesus Christ Luke 2. Can You Get Fired For Swearing At A Coworker, Activities For Engineers Day, Burt's Bees Intense Hydration Eye Cream, Louvre Abu Dhabi Tickets, Masterbuilt 20075315 Review, Dental Assistant Job Description Resume, " />

luke 2 tagalog

At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. (03) The Holy Bible: LUKE Chapter 1 - 24 (Tagalog Audio) - Duration: 3:29:25. luke; gospel according to luke; gospel of luke. Piayachoo 469,384 views. At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka't wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan, 38 Luke 2:22. 13At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Frequent in medical works. MAT:2:1 MAT:22:17 LUK:3:1 ACT:11:28 ACT:25:11 ACT:25:21 PHL:4:22 MAT:24:14 MAK:16:15 ROM:1:8 MAK:14:9 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa … 8At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. 2 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Luke, ainsi que des emplois dans des entreprises similaires. 35 12 1 Datapuwa't nang unang araw ng sanglinggo pagkaumagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan, na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. 41 He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Işık … narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 45At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem, na hinahanap siya. Sign Up or Login. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. And why? 26At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 5 Lucas 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. LK 2:2 (And this taxing was … 20 1 Votes, Luke 2:11 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 52 In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 1 Lucas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 3 At pagsagot sa kanila ni Jesus ay sinabi, Hindi baga nabasa ninyo ang ginawa ni David, … Christ Born of Mary (). Bibliya Tagalog Holy Bible. The Old Testament prophets were familiar with trials and tribulation, and how God used these things in life to accomplish his purposes. ( Isaiah 20:2-3). At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. When did Mary know for certain that Jesus was the Son of God? What did angels have to do with Jesus' ministry. • 27 49 Luke 2:4-7. 24At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. 21 At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 45 What are some psalms of hope for when the holidays hurt? 7:52. At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 0 Votes, Luke 2:16 It is unlikely that the cave belonged to the shepherds afterwards spoken of; Luke 2:15 suggests that Bethlehem was not their home. And it holds a total of 23,137 references linking up all the books, chapters and verses. 1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. Joseph or Mary? At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. Read Luke 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 36 English-Tagalog Bible. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). 29Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; 22 9 And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. 15At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon. Luke indique 1 poste sur son profil. Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, 25 Can Satan injure God’s children or not? 3 And everyone was on his way to register for the census, each to his own city. What’s the test of loving one another? 27At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) Did Isaiah truly preach for three years naked? Lucas 2:7 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Lucas 2:7 - At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka't wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. 48 At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. Grain must be ground to make bread…” (Isa. 38At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. 39At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 3 And everyone went to their own town to register. This publication contains Matthew, Mark, Luke & John of the Bible in Basic English (1949) and Ang Biblia (1905) and Die Bibel: Übersetzt von Hermann Menge (1926) in a parallel translation. Why is the life of Christ not mentioned in the scriptures between the ages of 12-30? Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 40 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Human translations with examples: luke, luka, lucio, tanga, lucas 13, kain puke, ah si luke, murag korek. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. English Tagalog Czech Bible - The Gospels - Matthew, Mark, Luke & John: Basic English 1949 - Ang Biblia 1905 - Bible Kralická 1613 (Parallel Bible Halseth English Book 810) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, Samuel Henry Hooke, Unity Of … At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. 43 What does mourn/wail mean when Jesus returns? Luke 2:4-7 NIV. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. 17 One of my favorite passages in the prophets about this idea is a picture given in Isaiah, chapter 28. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Découvrez le profil de Luke Luke sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au monde. 33At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 24 Lucas 24 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Do you ever feel lik… Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Only here and Luke 2:12 in the N.T., but in Euripides, Aristotle, Hippocrates, Plutarch. Luke Perry, Autor von The Fifth Element [1997 film], bei LibraryThing Lucas 10:2 - At sinabi niya sa kanila, Sa katotohana'y marami ang aanihin, datapuwa't kakaunti ang mga manggagawa: kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang aanihin. Became there was no room for them in the inn, or, ‘caravanserai.’ Not an inn, with a host, as in chap. 26 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 8 And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. 35Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. 31 To Get the full list of Strongs: Human translations with examples: sirach 2: 1 9, viewzoomaction. Gospels Hpb 3,829 views. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? 2 And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Luke « Previous | Next » Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. English Tagalog Albanian Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John: King James 1611 - Ang Biblia 1905 - Bibla Shqiptare 1884 (Parallel Bible Halseth English Book 2225) (English Edition) eBook: Truthbetold Ministry, Joern Andre Halseth, King James: Amazon.de: Kindle-Shop More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Now when they had seen Him, they made widely known the saying which was told them concerning this Child. lucas; May be synonymous with: English: English: luke; saint luke; st. luke (New Testament) the Apostle closely associated with St. Paul and traditionally assumed to be the author of the third Gospel. 9At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 7 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14 It includes a read and navigation friendly format of the texts. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem, sapagka't siya'y sa angkan at sa lahi ni David; Upang patala siya pati ni Maria, na magaasawa sa kaniya, na kasalukuyang kagampan. 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.) 28:27b-28a, NIV). Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 47 At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; Amazing Testimony with Passion of the Christ Actor! Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. luke 3:38 tagalog Home; About; Contact; 34Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tare, ni Nacor, That these temptation-combats were continued to the latest period of the Lord's life in the world.Verses 14-15. Luke 2:8-12 English Standard Version (ESV) The Shepherds and the Angels. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. • 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 49At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Contextual translation of "looks luke" into Tagalog. At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Contextual translation of "luke 2:1 28" into Tagalog. 3 At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. 30 Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. Işık … : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Probably related with: English: Tagalog: luke. 7 Votes, Luke 2:1 - 6 2 Votes. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 3 Lucas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. Luke 16 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 7:52. (1 John 5:18). Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Trials and Tribulations are a part of all of our lives. Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. 3 At sila'y nagsipasok, at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. To Get the Full List of Definitions: 1 2 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. 48At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. 2 This census first took place while Quirinius was governing Syria. Luke 2 - NIV: In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, The NIV and NAS have “their purification.” This means the baby’s and hers. 42 43 And when the feast a was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. 2 At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, Inaakala baga ninyo na ang mga Galileong ito ay higit ang pagkamakasalanan kay sa lahat ng mga Galileo, dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? You see, the command in Leviticus 12 is that a woman who bears a son must wait 40 days before she is considered pure and 80 days after bearing a daughter. At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. When they saw Jesus Christ, they could not help but keep silent about Him. Luke 2:4-7 NIV. Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. 31Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 32Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. English-Tagalog Bible. Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. 50 At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? eBook Shop: English Dutch Telugu Bible - The Gospels II - Matthew, Mark, Luke & John Parallel Bible Halseth English Bd.1686 von Truthbetold Ministry als Download. Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 7:52. The Birth of Jesus. 37At siya'y bao nang walongpu't apat na taon), na hindi humihiwalay sa templo, at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pagaayuno at mga pagdaing. • 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. Gospels Hpb 3,829 views. 9 51 2 [] This was the first census taken while [] Quirinius was governor of Syria. Found 219 sentences matching phrase "Luke".Found in 1 ms. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Luke 2:4-7. 51At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed. So all went to be enrolled, each to his own town. 2 (This was the first census that took place while # 2:2 Or This census took place before Quirinius was governor of Syria.) 10At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: 36At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. Does Luke 2:21-24 prove that the law is more than just the Ten Commandments? 2 At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Luke 6 Jesus Is Lord of the Sabbath. 33 Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Probably related with: English: Tagalog: luke. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Jetzt eBook herunterladen & mit Ihrem Tablet oder eBook Reader lesen. 28 40At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios. Gospel: Luke 2:1-14. - Duration: 7:11. • The shepherds became the first Christian evangelists. Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. : 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Luke 2 ; LK 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. The Birth of Jesus. 4 Votes, Luke 2:49 While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. 11 2 (This was the first census that took place while [] Quirinius was governor of Syria. 43At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. 6 What is the City of David, where Jesus was born? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. 23(Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. The Birth of Jesus. 3 So all went to be registered, everyone to his own city. luke; gospel according to luke; gospel of luke. Why did God choose Mary to be Jesus's mother? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 46 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Luke 4:28-30 - Bible Search: Jesus Goes Unseen: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 4:28-30. • At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi'y Bet-lehem, sapagka't siya'y sa angkan at sa lahi ni David; (John13:34–35). 2 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 12At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. Sign Up or Login. 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Luke « Previous | Next » Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. - Duration: 7:11. : 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 5 At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; The Birth of Jesus Christ Luke 2.

Can You Get Fired For Swearing At A Coworker, Activities For Engineers Day, Burt's Bees Intense Hydration Eye Cream, Louvre Abu Dhabi Tickets, Masterbuilt 20075315 Review, Dental Assistant Job Description Resume,